За нас

Ние сме официално регистрирани като "СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО ПЛОВДИВ" през месец юни 2003 год. в Пловдивски Окръжен съд . Основната ни цел е развитие на фелинологията в България и достигане до европейските и световните стандарти в тази област. Предмет на дейност ни е създаване и прилагане на нормативна база (правилници, наредби, указания, регламенти и др.) за развитието на фелинологията; организация, подготовка и осъществяване на обществени мероприятия и изяви (изложби и др.) ; подготовка и квалификация на любителите на котки; подготовка на експерт - оценители и съдии на котки; стимулиране на племенно - развъдната дейност на чистопородни котки (котки с родословия /pedigree/ ) ; пропагандиране на фелинологията; осъществяване на национални и международни връзки и сътрудничество; морално и материално стимулиране на своите членове; защита на котките и закриляне правата на техните собственици.
      Дружеството се управлява от петчленен Управителен съвет с Председател г-жа Галя Праматарова. Племенно - развъдната дейност се ръководи и наблюдава от тричленна Развъдна комисия. Дисциплинарната комисия се състои също от трима члена.
      От 01.07.2011г Фелиноложко дружество Пловдив се присъединява към Националната федерация по фелинология (НФФе) и FIFe! С това се постигна обединение на фелинологията в България и всични ние ще работим под егидата на най-голямата и елитна международна фелиноложка организация FIFe!
      Във Фелиноложко дружество Пловдив могат да членуват любители на котки от цялата страна. Желанието ни е да обединим усилията на хората, които искат и могат да работят за развитието на фелинологията в България. Всеки притежател на котка, независимо каква е нейната порода, готов да спазва Устава и Правилника за развъдна дейност, е ДОБРЕ ДОШЪЛ да стане член на Фелиноложко дружество Пловдив и Националната федерация по фелинология (НФФе).

 

УСТАВ НА “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО“ гр. ПЛОВДИВ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО “ – гр. ПЛОВДИВ , наричано по-долу за краткост “сдружението”, е юридическо лице извършващо дейност в частна полза и регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел – /ЗЮЛСНЦ/; 
Чл. 2. “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО “ – гр. ПЛОВДИВ е отделно от членовете си и отговаря за задъженията си със своето имущество.Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски. 
Чл. 3. “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО “ – гр. ПЛОВДИВ се изгражда и осъществява своята дейност в личен интерес на членовете си и въз основа на принципите на равенство, взаимно уважение и зачитане между своите членове, без оглед на партийна принадлежност, религиозни, етнически и расови различия. 
Чл.4. Настоящият Устав урежда основните положения в устройството, взаимоотношенията между членовете и определя принципите на неговото участие в българското и международно фелиноложко движение в духа на общоприетите традиции и в съответствие на духа на фелинологията – наука за котките. 

НАИМЕНОВАНИЕ


Чл. 5./1/. Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието: “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО“ - гр. ПЛОВДИВ , което може допълнително да се изписва на чужд език. 
/2/. Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрация, включително БУЛСТАТ номер. 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС


Чл. 6. Седалището на “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО “ – е град Пловдив. 

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ


Чл. 7. “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО “ – гр. ПЛОВДИВ е доброволно обединение на физически лица, занимаващи се с фелинология. В него могат да членуват и юридически лица и други организации, подпомагащи развитието на фелинологията. Всички членове приемат, признават и изпълняват изискванията на настоящия Устав. 
Чл. 8. “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО “ – гр. ПЛОВДИВ осъществява дейността си съобразно интересите на своите членове. Тези интереси дружеството изразява и отстоява пред обществеността и държавните организации. То защитава човешките и гражданските права на членовете си и техните питомници съобразно законодателството на страната. 
Чл. 9. Целта на “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО “– гр. ПЛОВДИВ е развитие на фелинологията и достигане до европейските и световни стандарти в тази област. 
Чл. 10. Предмет на дейност на “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО” – гр. ПЛОВДИВ е : 
а/ създаване и прилагане на нормативната база /правилници, наредби, указания, регламенти и други/ за развитието на фелинологията; 
б/ организация, подготовка и осъществяване на обществени мероприятия и изяви / изложби и други /; 
в/ подготовка и квалификация на фелинолозите / любителите на котки /; 
г/ стимулиране на племенно – развъдната дейност на чистопородни котки / котки с родословия/; 
д/ поддръжка, усъвършенстване и разширяване на собствена материална база и екипировка; 
е/ пропагандиране на фелинологията; 
ж/ осъществяване на национални и международни връзки и сътрудничество; 
з/ морално и материално стимулиране на своите членове; 
и/ защита на котките и закриляне правата на любителите на котки; 
к/ подготовка на съдии / експерт – оценители / на чистопородни котки; 
Чл. 11. На взаимноизгодна основа “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ –ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО” – гр. ПЛОВДИВ осъществява договорености, участва в сдружения с други сродни организации в страната и чужбина за решаване на задачи от общ интерес или за подпомагане на основните си дейности. 
Чл. 12. “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО “– гр. ПЛОВДИВ представлява своите членове в националните съюзи, както и в международните организации по фелинология. 

СРОК


Чл. 13. Сдружението не е ограничено със срок. 

УСТРОЙСТВО


Чл. 14. След съдебната регистрация на “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО” – гр. ПЛОВДИВ членовете – физически лица, могат да изграждат на териториален и смесен принцип регионални клонове / клубове/ по фелинология при спазване на условията на настоящия устав и действащите нормативни актове. Управителят на клона /клуба/ представлява дружеството за дейността на клона. 
Чл. 15. В дейноста си клоновете /клубовете/ се ръководят от решенията на ръководните органи на “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ-ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО”- гр. ПЛОВДИВ, настоящия устав и решенията на клубните ръководства 

СРЕДСТВА


Чл. 16. За осъществяване на дейноста си дружеството набира средства от: 
а/ членски внос; 
б/ фелиноложки изложби; 
в/ дарения и спонсорство; 
г/ договори за съвместна дейност. 
Чл. 17. “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ- ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО”– гр. ПЛОВДИВ може да има свои флаг, емблема, бланка, печат, медал, значка и друга символика. 

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ


Чл. 18. Върховен орган на сдружението е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, негов управителен орган е Управителния съвет. Провежда се най-малко веднъж годишно. Свиква се от Управителния съвет с писмена покана. 
Чл. 19./1/. В Общото събрание участвуват : 
а/ делегати /изтъкнати деятели и специалисти/, поканени от Управителния съвет на “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ–ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО” - гр. ПЛОВДИВ . 
б/ членовете на Управителния съвет на дружеството; 
в/ по един делегат представител на клон /клуб/, член на “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО “– гр. ПЛОВДИВ . 
/2/. За редовното протичане на Общото събрание е необходимо присъствието на най-малко 50 % от делегатите. При липса на кворум, събранието се отлага и провежда един час по-късно при същия дневен ред, независимо от броя на делегатите. 
Чл. 20./1/. Общото събрание: 
1. изменя и допълва Устава; 
2. приема други вътрешни актове; 
3. избира и освобождава членове на Управителния съвет; 
4. приема и изключва членове; 
5. взема решение за откриване и закриване на клонове; 
6. взема решение за участие в други организации; 
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; 
8. приема основните насоки и програма на дейността на сдружението; 
9. приема бюджета на сдружението; 
10. взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски; 
11. приема отчет за дейността на Управителния съвет; 
12. назначава и освобождава дипломиран експерт – счетоводител; 
13. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт – счетоводител; 
14. взема и други решения, предвидени в Устава. 
/2/. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на дружеството, като правата по ал.1, т.1,3,7,9,11,12,13 и 14 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.
Чл. 21. Всеки член на Общото събрание има право на един глас, като решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. 
Чл. 22. Управителен орган на “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ –ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО” – гр. ПЛОВДИВ е УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ, който го представлява и ръководи неговата дейност в съответствие с решенията на Общото събрание. Управителният съвет функционира като ръководен орган чрез собствени колективни решения и разпореждания. Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя по негова инициатива, но не по-рядко от два пъти годишно. 
Чл. 23. Управителният съвет на “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ –ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО” – гр. ПЛОВДИВ се състои от седем члена, които се избират за срок от четири години. 
а/ Управителният съвет избира от своя състав ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВЕ; 
б/ всеки член на Управителния съвет има право на един глас; 
в/ решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство от присъствуващите, при състав над 50 % от членовете му; 
г/ по решение на Общото събрание функциите на Управителен съвет могат да се изпълняват от Председателя; 
д/ заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя или упълномощен от него член. 
Чл. 24. Правомощия на Управителния съвет: 
а/ подготвя документите и дневния ред на Общото събрание ; 
б/ осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 
в/ утвърждава плановете и програмите за развитие на дружеството; 
г/ организира и провежда изложби на котки от национален и международен характер; 
д/ приема правилници, наредби и указания за правилното отглеждане, селекциониране и разпространение на чистопородни котки /котки с родословие/; 
е/ разпорежда се с имуществото на дружеството при спазване изискванията на Устава; 
ж/ определя адреса на дружеството; 
з/ ръководи и подпомага дейноста на клоновете /клубовете/; 
и/ определя размера на годишния членски внос на своите членове; 
к/ по негово решение се прекратява и извършва ликвидация на дружеството съобразно законодателството на страната. 

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Чл. 25. Членуването в “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ- ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО” – ПЛОВДИВ е доброволно. Член на дружеството може да бъде всяко дееспособно юридическо или физическо лице, което приема и спазва настоящия Устав и заплаща годишен членски внос определен от УС. Приемането на членовете се осъществява с подаване на писмена молба до УС – от физическите лица и молба, придружена с преписи от документите за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението – от юридическите лица. 
Чл. 26. Всеки индивидуален член или клон /клуб/ има право: 
а/ да използва безплатно материалната база; 
б/ да ползва безплатно специализирана литература на сдружението; 
в/ да участва във фелиноложки изложби и срещите за обмяна на опит между членовете на сдружението; 
г/ да участва в организаторска и методическа дейност. 
Чл. 27. Задълженията на всеки член са: 
- да плаща годишния членски внос; 
- да спазва настоящия Устав; 
- да не разгласява поверителна информация, свързана с дейността на сдружението. 
Чл. 28. За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване на членството. 
Чл. 29. Членството се прекратява при: 
- със смърт или поставяне под пълно запрещение; 
- не плащане на членски внос до 31 март за настоящата година; 
- с изключване; 
- с прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел. 

КЛОНОВЕ


Чл.30.С решение на Общото събрание на сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място в което се намира седалището на сдружението. 
Чл. 31. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите определени с решението на Общото събрание за откриването им. 
Чл. 32. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред управителния съвет на сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства. 

ОТЛИЧИЯ И СИМВОЛИ


Чл. 33. “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ- ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО”- ПЛОВДИВ присъжда следните отличия; 
а/ звание “Почетен член” - индивидуално; 
б/ звание “Развъдник на годината” – присъжда се на развъдник в края на годината за отлични резултати в племенно – развъдната дейност; 
в/ званиe “Заслужил фелинолог” – индивидуално /присъжда се веднъж годишно на член на сдружението с най-високи успехи на фелиноложките изложби/. 

ИМУЩЕСТВО


Чл. 34. Имуществото на “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ- ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО” – гр. ПЛОВДИВ се състои от: пари, вещи, вещни права, право на ползуване на всички права, които законодателството отпуска да бъдат елементи от имуществото на юридическо лице. 
Чл. 35. Всички членове на сдружението дължат годишен членски внос в размер определен от УС. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ


Чл. 36. Сдружението се прекратява: 
1. по решение на Общото събрание; 
2. по решение на Окръжния съд по седалището в случаите на Чл. 13, ал.1, т. 3 от ЗЮЛНЦ. 
Чл. 37.При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на ТЗ. 
Чл. 38. Ако Общото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото, остава след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на сдружението и го разпределя между членовете съобразно с направените от тях имуществени вноски. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Този Устав е приет на Учредително събрание за създаване на “СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ- ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО” - гр. ПЛОВДИВ, проведено на 07.04.2003 год. в гр. Пловдив; 
§ 2. Списъкът на учредителите, подписали Устава да се счита неразделна част от този Устав; 
§ 3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ, като за неуредените въпроси се прилагат нормите на гражданското законодателство на РБ. 

*Забележка:
Всяко ползуване, възпроизвеждане, промяна и други на част или цялото съдържание на текста без разрешение на СНЦ “ФЕЛИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО – ПЛОВДИВ”, съставлява административно нарушение по чл. 97, ал. 1 от ЗАвтПСП, както и престъпление по смисъла на чл. 172, а и следователно от Наказателния кодекс и ще бъде преследвано по предвидения от Закона ред с всички произтичащи правни последици. Незаконосъобразното използуване ще бъде и предмет на претенция за обезщетение по реда на чл. 94 и сл. от ЗАПСП /Закона за авторското право и сродните му права/.

 


Сайтове развъдници
Развъдник за котки Persy de Gal

Развъдник за котки Fantasy Avalon

Развъдник за котки Shalun Khan