ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВЪДНА И ИЗЛОЖБЕНА ДЕЙНОСТ

I. ОСНОВНИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящият правилник се издава от Фелиноложко дружество Пловдив и определя начина на регистрация и провеждане на развъдната и изложбена дейност на котките.
2. При изготвянето правилникът е съобразен с изискванията на Международната фелиноложка федерация - FIFe.
3. Развъдната комисия и консултантите по развъдната дейност определят и регулират племенната и развъдната дейност при котките.
4. Селекционер (човекът, който отглежда и развъжда котките) в смисъла на този правилник е всеки гражданин, член на Фелиноложко дружество Пловдив, който притежава поне една женска котка, годна за разплод, регистрирана в Дружеството.
5. Селекционерът контактува с консултанта по развъдната дейност, но във важни случаи може да се обръща пряко към развъдната комисия. 

II. ПРАВА   И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ   НА   СЕЛЕКЦИОНЕРА 

1. Селекционерът има право:
а) да регистрира и притежава запазено име на развъдника си;
б) да отглежда котки с родословия;
в) да отглежда котки без родословия, само ако са кастрирани;
г) да предлага разплоден мъжки котарак при поискване;
д) да се обръща към развъдната комисия по интересуващи го въпроси;
2. Селекционерът е длъжен:
а) да се грижи добре за животните, които отглежда, и да им осигурява оптимални жизнени условия, храна и медицински грижи;
б) стриктно да води дневник за запложданията и ражданията и да го предоставя за контрол на консултанта по развъдната дейност;
в) своевременно да подаде “Заявка за запис на котилото в Племенната книга” в развъдната комисия - до четвъртата седмица от раждането;
г) помещението в което се отглеждат котките, да не бъде по-малко от 6 кв. м., за да могат те да се движат сравнително свободно; 
д) да спазва етични норми на отглеждане, племенна работа и продажба на котките в съответствие с развъдния правилник и закона за защита на животните;
е) в случай, че се появи заболяване на котките, селекционерът е длъжен да спазва необходимата карантина: да не посещава изложби, да не продава котета, да не допуска външен котарак и да не предоставя свой котарак на други селекционери. Ветеринарният лекар е този, който решава колко дълго да продължи карантината.
ж) да осигури възможност за проверки на консултанта по развъдната дейност или развъдната комисия. По време на проверката, те имат право да потърсят съдействието на ветеринарен лекар. 
3.Селекционерът няма право:
а) да отглежда в развъдника котки без родословие;
б) да отглежда потомство без родословие от родители, които имат такова;
в) да използва за разплод животни без доказана разплодна способност или да събира разплодни животни с котки без родословие; 
г) да нарушава нормалното анатомично телосложение и физиологичните функции на здравите котки (ампутация на ноктите, операция на гласните струни), освен кастриране. 

III. ПЛЕМЕННА  ДЕЙНОСТ 

1. За племенна дейност се използват само здрави животни с разрешена разплодна способност след навършване на десетмесечна възраст.
2. Заплождане с котарак, който не е член на Фелиноложко дружество Пловдив, се одобрява предварително от развъдната комисия.
3. Селекционерът съобщава на консултанта за раждането на котетата до седем дни след раждането. Ако се родят повече от шест живи котета, селекционерът съобщава за това веднага.
4. Имената на котетата от едно котило трябва да започват с една и съща буква (това може да е произволна буква). Следващото котило от същия развъдник (от която и да е котка) започва със следващата буква от азбуката. В акта за заплождане се записват първо мъжките котета, после женските. Акта за заплождане се предава за Племенната книга (LO).
5. При издаване на родословие се спазват условията, отразени в глави VII и ІХ.
6.Когато в даден развъдник периодично се наблюдават чести вродени малформации при котетата или когато те не се развиват достатъчно добре, развъдната комисия е длъжна да изясни случая и по възможност да отстрани недостатъците. 
7.Разплодната котка може да има най-много три котила за две календарни години, две от котилата са в една календарна година. Селекционерът трябва да вземе необходимите мерки, за да не се случи непредвидено заплождане.
8. Разплодните котки могат да се използват за развъдна дейност, докато здравословното им състояние отговаря за това.
9. Родословие (pedigree) се издава обикновено на шест котета от котилото. Когато се родят повече и селекционерът има възвожността да осигури изхранване и отглеждане (например с друга майка-кърмачка) и котетата се развиват добре, родословие се издава на всички котета.
10. За изпълнението на т. 9 се изисква съгласието на консултанта. Той извършва два огледа: първият е на 3-4 дни от раждането на котетата, а другият на 4-5 седмична възраст. 
11. Котетата могат да напуснат развъдника не по-малки от три месечната им възраст. 
12. Не е задължително, но се препоръчва подписването на писмен договор за покупко-продажба. 

VІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА   РАЗВЪДНА  ДЕЙНОСТ
И  РАЗВЪДНА  ДЕЙНОСТ   МЕЖДУ  РОДНИНИ 

1. За развъдна дейност между роднини се счита заплождане между братя и сестри (може и от различни по време котила) и между родители и деца.
2. За да се осъществи такова заплождане, трябва да бъде изяснена целта му. Изисква се съгласие от развъдната комисия - в случай, че става дума за направлявана и контролирана развъдна дейност. Такива котила се контролират строго от развъдната комисия на дружеството.
3. Тези правила са валидни и за експерименталната развъдна дейност, когато се заплождат котки от различни породи или се събират иначе несъвместими котки с цел получаване на нови цветови комбинации или породи. За експерименталната развъдна дейност развъдната комисия има право да определи специални условия, които могат и да не съответстват на развъдния правилник.
4. Записването на такива котета в експерименталната племенна книга (RIEX) става след като се оценят от развъдната комисия на вързаст 6-10 месеца. 

V. РАЗПЛОДНА  СПОСОБНОСТ   НА  КОТКИТЕ 

1. Понятието разплодна способност на мъжките и женските котки означава, че са изпълнени необходимите условия в развъдния правилник, за да бъде използвано животното за разплод.
2. Котката получва разплодна способност въз основа на съдийско заключение на изложба на котки според правилника за провеждане на изложби. Разплодна способност може да бъде получена и в чужбина.
3. За да получи разплодна способност, животното участва в клас “открит” - над десетмесечна възраст. Котараците трябва да получат оценка “Отличен” на Национална или на Международна изложба, а котките оценка “Отличен” или “Мн. добър”.
4. Ако животното е внесено от чуждестранен клуб или федерация, където е получило разплодна способност на съответна изложба и има документ за това, то този документ се признава от Дружеството. Признават се и получените титли в чужбина.
5. Разплодна способност, получена според правилата на т. 2, 3 и 4 важи две години.
6. Разплодната способност на животното, получило шампионска титла, е постоянна. Постоянна разплодна способност се признава на животно, навършило 5 години и е получило най-малко три отлични оценки на Национални или Международни изложби, като поне една от оценките е получена на възраст над 3 години.
7.Титлите и разплодната способност се отразяват в Племенната книга.
8. При определени условия след оглед, развъдната комисия може да разреши животното да бъде оценено с цел получаване на разплодна способност и без да е посещавало изложба.
9. Предложение за отнемане на разплодната способност може да бъде направено от съдията на дадена изложба, когато той забележи дефект на животното. Той съгласува своето решение с още един съдия в присъствието на селекционера. Консултантът също има право да предложи отнемане на разплодната способност, когато забележи повтарящи се дефекти на потомството или на самото животно.
10. Развъдната комисия разглежда всеки конкретен случай и взима окончателно решение за отнемане на разплодната способност за известно време или завинаги.
11. На специализирани изложби имат право да участват и животни с цел получаване на разплодна способност без да се състезават с останалите, когато след операция или болест имат придобит дефект във външния вид. Това трябва да се потвърди писменно от ветеринарния лекар, лекувал животното. В този случай оценката не е анонимна, а се изисква представяне на родословието. 

VІ. РАЗПЛОДНИ  МЪЖКИ  ЖИВОТНИ  И   УСЛОВИЯ  ЗА  ЗАПЛОЖДАНЕ 

1. Разплоден котарак е котарак навършил десет месеца и получил разплодната си способност по начин, описан по-горе в глава V.
2. Обикновено котката се донася при котарака, но са възможни и друти варианти. Селекционерите имат право да изискват един от друг документи за ваксинация, родословие, дневник за запложданията и ражданията и др. 
3.Условията за заплождане се определят от двамата селекционери. Желателно е да се подпише “Договор за заплождане”.
4. По време на едно разгонване се допуска заплождане само с един котарак. Друг котарак се допуска минимум след 3 седмици.
5. Един котарак може да бъде използван за заплождане на две женски минимум през 2 седмици. 

VІІ. РОДОСЛОВИЯ  (PEDIGREE) 

1. Родословия се издават по молба на селекционера и данните се вписват в Племенната книга. Тя съдържа следните раздели :
а) списък на развъдниците;
б) списък на селекционерите;
в) списък на разплодните мъжки животни;
г) списък на разплодните женски животни;
д) списък на родените котенца в развъдниците;
2. Условията за издаване на родословие са следните:
а) селекционерът да е редовен член на Фелиноложко дружество Пловдив;
б) селекционерът отговаря на условията от гл. ІХ - “ Племенна работа при котките и регистрация на приплодите”;
в) молбата за издаване на родословие е на базата на следните документи и дейности:
- представени са родословията на двамата родители;
- мъжкото и женско животно имат призната разплодна способност в момента на заплождането;
- раждането на котетата е съобщено в определения срок;
- консултантът е попълнил “Акт за оглед” на котилото;
- молбата за издаване на родословието е била изпратена до 8 седмици от раждането на котетата.
3. Родословия не се издават ако:
а) селекционерът е наказан и му е отказана временно или постоянно племенна работа или селекционна дейност;
б) консултантът не е дал писменото си съгласие за дадено заплождане;
в) консултантът е препоръчал да не се издават родословия в дадения случай;
г) цветовете на котетата не отговарят на цвета на родителите и прародителите или са от друга порода;
4. Ако селекционерът е едновременно и консултант, то неговата развъдна дейност се контролира от развъдната комисия.
5. Родословията се издават в срок до 30 дни от изпращането на “Акта за раждане”.
6. При загубено или унищожено родословие се издава дубликат.
7. Записването в Племенната книга на всички новородени котета от даден развъдник е задължително.
8. Родословията на котетата, записвани в експерименталната племенна книга, трябва ясно да са отбелязани в празните графи с надпис “експериментално развъждане”. 

VІІІ. РАЗВЪДНИЦИ 

1. Името на развъдника е запазено название за даден селекционер, редовен член на Фелиноложко дружество Пловдив. То му дава право да провежда племенна работа според правилника за развъдна дейност. 
2. Селекционерът има право само на един развъдник и названието му не се променя.
3. Преди първото котило селекционерът подава заявка за "Регистрация на развъдник” за определяне на име на развъдника и регистрация на наличните разплодни котки. Името се съгласува с НФФе и ФИФе, след това се записва в племенната книга.
4. Названието на развъдника да не съдържа повече от 15 символа с интервалите.
5. Регистрирано име не може да се използва от друг селекционер.
6. Името на развъдника заедно със собственото име на котето определят цялото име на котето, което не трябва да превишава 35 символа.
7. Името на развъдника се поставя пред или след името на животното, по решение на селекционера. 
8. Когато в развъдника постъпи коте от друг развъдник, то името му не се променя, а след цялото му име се поставя приставка “of“ и името на новият развъдник.
9. Собственик на развъдник има право на изложба, да учреди специален приз и награда, която се връчва от Наградната комисия. 
10.Развъдникът се закрива, ако селекционерът се е отказал по собствена причина или е наказан. 

ІХ. РЕГИСТРАЦИЯ   НА   ПРИПЛОДИТЕ  И 
ПЛЕМЕННА   РАБОТА   ПРИ  КОТКИТЕ 

1. Регистрация на приплодите и племенната работа при котките се осъществява от развъдната комисия на НФФе, която води две книги:
а) Главната племенна книга на котките - “LO”;
б) Eкспериментална племенна книга на котките - “RIEX”;
2. В двете Племенни книги се записват котки, които са на редовни членове.
3. След раждането на котетата, до 8 седмици те трябва да се запишат в Племенната книга.
4. Котка, внесена от чужбина, трябва до един месец да се запише в Племенната книга, като първо трябва да бъде проверено родословието й.
5. В Главната племенна книга се записват животни, които отговарят на породата си, неговите родители и прародители до три поколения назад са от същата порода и са записани в Племенната книга или в Племенната книга на друга организация.
6. В Експерименталната племенна книга се записват животни, които отговарят поне на едно от следните условия (освен условията по т. 2 и т.3):
а) животното е от призната порода, за която съществува изложбен клас “начинаещи”. Женското или мъжкото животно трябва в клас “начинаещи” да получат оценка “Отличен” на изложба, проведена според правилника за провеждане на изложбите.
б) животното е родено в резултат на кръстосване за получаване на нова порода или нов цветови вариант в дадена порода вследствие на експеримент, позволен от Развъдната комисия. Такова животно се наблюдава и класифицира от Развъдната комисия на възраст от 6 до 10 месеца.
в) в изключителни случаи в Експерименталната племенна книга може да се запише животно, което не принадлежи към призната порода и не е родено в резултат на позволен експеримент, ако е от полза за получаването на нова порода котки. Записването се осъществява чак след представянето му на изложба (в случай, че съществува макар и приблизителен стандарт) и след съгласието на развъдната комисия, тогава му се издава експериментално родословие.
7. Животни, записани в Експерименталната племенна книга (според т. 6в) могат да бъдат записани в Главната племенна книга чак след признаване на новата порода или новия цветови вариант, изцяло отговарят на стандарта и родителите им до трета генерация назад са записани в Експерименталната или Главната племенна книга. Тогава се издава родословие без надпис “експериментално развъждане”.
8. Оценка за това, дали дадено животно отговаря на стандарта, е необходимо да се направи на изложба според обичайните правила за провеждане на изложби и ако вече съществува окончателен стандарт за нова порода или цветови вариант.
9. При смърт или загубване на животно, селекционерът е длъжен да съобщи в Дружеството, за да се отпише името му от племенните книги на НФФе. 

 

ПОДХОДЯЩИ И НЕПОДХОДЯЩИ ЗАПЛОЖДАНИЯ НА КОТКИТЕ

                         допълнение към Правилника за развъдна дейност      Това допълнение е важна част от Правилника за развъдна дейност на чистопородни котки. Уточнява развъдните правила, които трябва да спазват членовете на Фелиноложко дружество Пловдив, занимаващи се с племенна и развъдна дейност.Видовете заплождания на котките можем да разделим в три категории:
1. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЗАПЛОЖДАНИЯ - оптимални заплождания, използ-вани с предимство в племенната работа с котките.
2. ДОПУСТИМИ ЗАПЛОЖДАНИЯ - други заплождания, спазващи развъдния правилник на котките и неговите допълнения.
3. НЕЖЕЛАТЕЛНИ ЗАПЛОЖДАНИЯ - забранени заплождания, които противоречат на развъдния правилник.
Трите категории са допълнени със списък на изключенията и преходните разпоредби. 

І. ЗАПЛОЖДАНЕ  СПОРЕД  ПРИНАДЛЕЖНОСТТА  КЪМ 
ДАДЕНА  ПОРОДА  И  ВИД  КОЗИНА 


1. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
Заплождане в рамките на една и съща порода и племенна група на котките:
а) с еднаква дължина на косъма;
б) с еднаква структура и тип космена покривка;
2. ДОПУСТИМО
Допустими заплождания между котките:
а) с еднакъв генетичен признак за дължината на косъма
напр.: - дългокосместа - дългокосместа;
- късокосместа - късокосместа;
- дългокосместа - късокосместа / вариант (персийска и екзотична)
б) с еднакъв признак за типа и структурата на косъма ;
напр.: - немски рекс и корниш рекс
3. НЕЖЕЛАТЕЛНО
Заплождания, противоречащи на развъдния правилник - заплождания между различни породи и с различна космена покривка. 
напр.: - персийска и ангорска;
- европейска късокосместа и ангорска и др.
4. ИЗКЛЮЧЕНИЯ
а) заплождания между различни породи в качеството си на експеримент - одобрява се от развъдната комисия;
б) заплождания в рамките на племенната група и порода, които противоречат на някоя точка от развъдния правилник или неговите допълнения - одобрява се от развъдната комисия на Фелиноложко дружество Пловдив. 

ІІ. ЗАПЛОЖДАНЕ СПОРЕД ЦВЕТА НА ОЧИТЕ 

1. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
Заплождане между котки с еднакъв цвят на очите.
2. ДОПУСТИМО
а) заплождане между котки със сини, оранжеви и с различен цвят очи;
б) заплождане между котки с различен цвят на очите в рамките на породи, при които разликите в рамките на един и същи вариант са разрешени от стандарта.
3. НЕЖЕЛАТЕЛНО
Заплождане на зеленооки котки с котки с друг цвят на очите:
напр.: - персийска чинчила (зелени очи) с персийска с оранжеви или сини очи;
- персийска чинчила с персийска колор-пойнт (хималайска);
- персийска колор - пойнт с друга персийска, която не е колор-пойнт.
4. ИЗКЛЮЧЕНИЯ
а) единични заплождания в рамките на разрешен експеримент от развъдната комисия;
б) заплождане на сиамски котки колор-пойнт (с изключение на бели котки от ориенталски тип) с ориенталски котки, които не са колор-пойнт - разрешава се от развъдната комисия. 

ІІІ. ЗАПЛОЖДАНЕ СПОРЕД ИНТЕНЗИТЕТА НА
ПИГМЕНТАЦИЯ НА КОЗИНАТА 


1. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
Заплождане между котки с еднакъв интензитет на пигментация (тези с пълна пигментация - помежду си; с бармско оцветяване - помежду си; котки колор-пойнт - помежду си).
2. ДОПУСТИМО
Заплождане на котки от една и съща племенна група, но с различен интензитет на пигментация, в случай че не противоречи на част ІІ.
3. НЕЖЕЛАТЕЛНО
Други заплождания на котки с различен интензитет на пигментация на козината, които са без значение за развитие на племенната работа.
4. ИЗКЛЮЧЕНИЯ
Отделни случаи на одобрени експерименти от развъдната комисия. 

ІV. ЗАПЛОЖДАНЕ СПОРЕД ЦВЕТА НА КОЗИНАТА 

1. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
Заплождане между котки с еднакъв тип оцветяване на козината (в това число съответните костенуркови котки), с генетично подходящи такива.
2. ДОПУСТИМО
а) заплождане на котки с интензивни, основни цветове с котки с разредени цветове (включително костенуркови), когато имат аналогичен генотип;
б) заплождане на бели котки с котки с други цветове, въз основа на преглед на родословието и на базата на наследствените качества, при спазване на останалите правила на племенната работа;
в) заплождането на котки с бели петна (двуцвенти) - биколори, арлекини и ван оцветяване (вкл. костенуркови с бяло) с котки без бели петна, без шарки на козината (едноцвенти) и без типинг;
г) заплождане на котки с бели петна (двуцветни) с котки със шарки по козината или с признак за шарки по козината - отнася се само за персийски и екзотични котки.
3. НЕЖЕЛАТЕЛНО
а) заплождане на котки с бели петна (двуцветни) с бели котки, ако заплождането не отговаря на условията на част ІV, т. 2б;
б) заплождане на котки с бели петна (двуцвенти) със сребристи котки, котки с типинг и котки колор-пойнт;
в) заплождане на котки с бели петна (двуцветни) с котки със шарки по козината или с тенцинция за шарки по козината - за останалите породи, неспоменати в част ІV т. 2г.
4. ИЗКЛЮЧЕНИЯ
а) отделни случаи на одобрени експерименти - разрешава се от развъдната комисия;
б) заплождания, разгледани в част ІV, т. 3а) и 3б) са позволени при породи, при които това отговаря на техния стандарт. 

V. ЗАПЛОЖДАНЕ СПОРЕД ВИДА ШАРКИ НА КОЗИНАТА 

1. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
Заплождане на котки с еднакви генетични признаци и еднакво проявление на шарката на козината.
2. ДОПУСТИМО
а) заплождане на котки без шарка (едноцветни) с котки със шарка;
б) заплождане на котки с признак на еднотонност (без шарка) с котки с признак за проява на шарка;
в) заплождане между котки с различна степен на проява на шарката;
3. НЕЖЕЛАТЕЛНО
а) повтарящи се заплождания, при които в предишното котило са забелязани явни недостатъци при проявата на шарка или в намаляване на шарката;
б) заплождане на котки с признак за шарка с котки с признак на бели петна (изключение - порода, където такива варианти са разрешени). 
4. ИЗКЛЮЧЕНИЯ
Отделни случаи на одобрени експерименти - одобрява развъдната комисия. 

VІ. ЗАПЛОЖДАНЕ СПОРЕД ПРОЯВАТА НА ТИПИНГ - СРЕБРИСТОСТ 

1. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
а) заплождане между котки с еднаква проява и степен на типинг (shell-shell, shaded-shaded);
2. ДОПУСТИМО
а) заплождане между котки с различна степен на проява на еднакъв типинг (shell-shaded);
б) заплождане на златисти котки с чинчили и сребристо затъмнени котки, ако в техния генотип има признак за златисто оцветяване - изисква се разрешение от развъдната комисия.
3. НЕЖЕЛАТЕЛНО
а) заплождане на котки с типинг и котки без типинг;
б) заплождане на котки с несъвместима проява на типинг - сребристи (с инхи-битор) и златисти (без инхибитор), освен случаите от част VІ, т. 2б);
в) заплождане на опушени котки с останалите котки с типинг;
4. ИЗКЛЮЧЕНИЯ
а) заплождане на котки с типинг с котки без типинг в случай, че имат генетична съвместимост (опушени едноцветни, камео с котка със шарка и др.) - одобрява се от главния консултант, щом това е с развъдна цел и следва строг развъден план;
б) в случай на преходни форми на проява на типинг между опушени котки и котки тип камео се толерира заплождане според фенотипа, без да се взима предвид разликата в генетичната им същност - разрешава се от развъдната комисия;
в) опушена костенуркова котка с некачествен или почти изчезнал типинг може да се разглежда при племенната работа като котка без типинг - разрешава се от развъдната комисия. 

VІІ. ЗАПЛОЖДАНЕ СПОРЕД СТЕПЕНТА НА РОДНИНСТВО 

1. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
Заплождане според степента на роднинство извършено така, че степента на роднинство на потомството да не превиши степента на роднинство на двамата родители; тази степен се преценява от консултанта според броя на преките прародители, внасящи в родословието на родителите на котилото самостояте-лен, независим генотип.
2. ДОПУСТИМО
Заплождане от гледна точка на роднинството, спазващо развъдния правилник и неговите допълнения - одобрява се от косултанта.
3. НЕЖЕЛАТЕЛНО
Заплождане, дефинирано в развъдния правилник (част ІV) като заплождане между роднини и заплождане с котки с непълно родословие, ако е известна роднинската връзка.
4. ИЗКЛЮЧЕНИЯ
Използване на заплождането между роднини като екзактен развъден метод -случаите се одобряват от развъдната комисия, когато са с планирана развъдна цел. 

VІІІ. ЗАПЛОЖДАНЕ СПОРЕД ОБОБЩЕНИТЕ ПРИНЦИПИ
НА ЦЕЛЕВАТА РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ 


1. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО
Избирателни заплождания, взимащи предвид препоръчителните заплождания, неизискващи намеса с цел подобряване на отделни екстериорни качества или ограничаване степента на роднинство.
2. ДОПУСТИМО 
Стандартни заплождания, от гледна точка на допустимите заплождания в смисъл на спазване на развъдния правилник и неговие допълнения, допускащи незначителни недостатъци в качеството на избраните екстериорни признаци или в степента на роднинство, включително експериментите.
3. НЕЖЕЛАТЕЛНО
Заплождане, противоречащо на някое положение от развъдния правилник или противоречащо на препоръчителните и допустими заплождания според това допълнение.
4. ИЗКЛЮЧЕНИЯ
Развъдната комисия разрешава заплождане в случаите, когато това е необходимо с цел развитие на племенната работа или за получаване и оценка на потомството с избрани изключителни кочества. 

ЗАБЕЛЕЖКИ И ОБЯСНЕНИЯ 

1. Белите котки от ориенталски тип се заплождат изключително със сиамски котки; абсолютно е забранено тяхното заплождане с ориенталски котки със зелени очи.
2. Признакът за червения цвят на козината частично разрушава епистазата и затова подтискането или подчертаването на шарките на козината може да се постигне изключително чрез селекция.
3. Заплождането на златисти котки със сребристи и чинчили съдържа различни тънки моменти - сегашните правила са временно облекчаващи; контролът на котилото започва още през първата седмица.
4.Опушените котки се отличават от котките тип камео основно с това, че им липсва признак за агуги-фактор - тези правила временно облекчават заплождането помежду им.
5. Развъдната комисия има право във всеки конкретен случай да прилага и други необходими критерии по отношение преценката за целесъобразността на дадено заплождане.
6.Селекционерът може да запложда котки само според точки “препоръчително” и “допустимо”. Другите видове заплождане ( “нежелателни” заплождания, всички изключения и временно допуснати облекчения, заплождането между роднини според част ІV) се одобряват от развъдната комисия според правилника за развъдна дейност и това допълниние.  

 


Сайтове развъдници
Развъдник за котки Persy de Gal

Развъдник за котки Fantasy Avalon

Развъдник за котки Shalun Khan